Aktuality AK Bartoš

NÁHRADA ŠKODY

vzniklé v důsledku krizových opatření vlády

 

Kdo má nárok na náhradu škody?

 

V reakci na pandemii nemoci COVID-19 přijala vláda ČR nesčetná krizová opatření, v jejichž důsledku vznikla mnohým fyzickým i právnickým osobám škoda.

 

Dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon) je stát povinen nahradit škodu, která fyzickým i právnickým osobám vznikla v přímé souvislosti s krizovým opatřením, a to ve formě peněžité náhrady prostřednictvím orgánu, který dotčené opatření vydal.

 

Jakou škodu lze nahradit?

 

Krizový zákon předpokládá nejen náhradu újmy na zdraví vzniklé například v důsledku výkonu uložené pracovní povinnosti, avšak také náhradu újmy majetkové, která může být pro mnohé osoby výdělečně činné klíčová.

 

Požadovat náhradu lze jak v případech, kdy byl majetek poškozeného v důsledku přijatých krizových opatření zmenšen, tak i v případech, kdy se jeho hodnota měla bez pochyby zvětšit, avšak v důsledku krizových opatření se tak nestalo.

 

Vzniklá újma může tedy konkrétně spočívat zejména v účelně vynaložených nákladech na zákazníky, dodavatele či zaměstnance, apod., ať již v důsledku uzavření hranic či omezení pohybu, nebo již zmíněné újmě na zdraví.

 

Jak získat náhradu škody?

 

Pokud nebude prokázáno, že si poškozená osoba škodu způsobila sama, je odpovědnou osobou za vzniklou škodu Česká republika. Tedy aby poškozený získal od státu náhradu škody, musí nejdříve svůj nárok uplatnit u příslušného orgánu, který dotčené opatření vydal, a to do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděl.

 

V případě, že příslušný orgán svou povinnost nesplní, může se následně poškozený domáhat svého nároku v rámci občanského soudního řízení.

 

Jak uplatnit náhradu škody?

 

Pro účely uplatnění náhrady škody před orgánem krizového řízení a případně i soudem je klíčové prokázat výši vzniklé škody a její původ, respektive příčinnou souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

 

Z tohoto důvodu doporučujeme zejména během trvání nouzového stavu důkladně evidovat jakoukoli dokumentaci prokazující původ a výši škody, jejíž náhrada bude požadována.

 

Pro uplatnění nároku neexistuje jednotný formulář, avšak samotné podání musí obsahovat zákonem stanovené požadavky.

 

Jaké náklady jsou spojené s uplatněním nároku?

 

Ačkoliv není podání žádosti na náhradu škody vůči orgánu krizového řízení nikterak početně omezeno ani zpoplatněno, je nutné si uvědomit, že tato situace neplatí pro případné občanskoprávní řízení, které je podmíněno úhradou soudního poplatku.

 

Zároveň nelze stanovit, jakým způsobem bude ze strany orgánů krizového řízení o uplatňovaných náhradách rozhodováno, respektive nelze garantovat, zda a případně v jaké výši bude způsobená škoda ze strany státu fakticky nahrazena. Lze předpokládat, že v případě neuspokojení poškozeného nezbyde jiná možnost než nároky uplatnit v občanskoprávním řízení.

 

Při uplatnění nároku na náhradu škody je tedy nutné počítat i s náklady za právní zastoupení, které může výrazně ovlivnit výsledek daného řízení. Výhodou je skutečnost, že v případě neúspěchu ve věci v rámci občanskoprávního řízení, může stát požadovat náhradu za 1 úkon právní služby pouze paušální náhradu ve výši 300,-Kč.

 

Jak Vám můžeme s uplatněním nároku pomoci?

 

Jelikož se každá poškozená osoba nachází ve specifickém postavení, je nutné nejdříve detailně zhodnotit vzniklou situaci. Za tímto účelem nabízíme odbornou konzultaci, jejímž cílem je doporučení postupu minimalizující dopady krizových opatření na poškozeného včetně analýzy nároků, které je možné vůči státu uplatnit.

 

V případě záměru uplatnit nárok na náhradu škody lze po předchozí konzultaci žádost vypracovat a podat v právním zastoupení poškozeného u příslušného orgánu krizového řízení.

 

Pokud nebude nárok na náhradu škody orgánem krizového řízení uznán, lze vypracovat a podat v právním zastoupení poškozeného u příslušného soudu žalobu uplatňující nárok na náhradu škody proti státu.

 

Vláda se rovněž snaží předcházet většímu počtu náhrad změnou v právní formě nařízení, kdy prodloužení krizových opatření bylo učiněno vzetím „na vědomí“ minulých opatření a dále vše vláda vztahuje k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Nicméně a priori nelze nárok na náhradu újmy vyloučit a k tomu směřuje i naše právní poradenství.

 

K náhradě škody bude přistupováno vždy individuálně při pamatování na vyšší právní a etické principy s ohledem na povahu a účel vyhlášeného nouzového stavu, přijatých krizových opatření a jiných opatření v porovnání s postojem státu ve vztahu k odškodňování dotčených subjektů a přijatých nápravných opatření na posílení ekonomiky, pročež takové jednání státu a náhrada škody bude zkoumána ve světle právních předpisů nejvyšší právní síly, tj. Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.

 

S ohledem na současný ekonomický stav subjektů, advokátní kancelář nebude požadovat smluvní odměnu za právní zastoupení na hodinové bázi, ale výše odměny bude vždy individuálně stanovena u jednotlivého klienta zvlášť.

 

 

Bartoš Legal & Partners s.r.o.