Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů technických cookies nezbytných pro provoz webu a se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami jejich ochrany.

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Bartoš Legal & Partners s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Bílinská 1147/1, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 088 05 784, (dále jen „AKBL“) informuje o plnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen taktéž „Nařízení“) a to ve smyslu čl. 13 a násl. Nařízení.

AKBL sděluje, že jakékoliv informace získané v souvislosti s výkonem advokacie jsou zákonem chráněné v rámci advokátní mlčenlivosti a nemohou být bez souhlasu klienta, či potencionálního klienta vydány třetí straně.  Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená AKBL i ve formě dotazu, kontaktování AKBL, apod. AKBL si vyhrazuje právo na posouzení takové informace v souladu s právními předpisy. V případě klientů či potencionálních klientů je s případnými osobními údaji nakládáno způsobem, který vyplývá ze smluvního vztahu mezi AKBL, případně který vyplývá z právních a stavovských předpisů.

Pakliže je AKBL ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů v souvislosti s výše uvedeným, zpracovává a uchovává údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení pro smluvní účely.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění dle smlouvy. Uchování advokátní spisu, resp. doba po kterou neproběhne skartace údajů činí minimálně 5 let v souladu se stavovskými předpisy od ukončení smlouvy, pokud není s klientem sjednáno jinak. V takovém případně jsou údaje uchovány v souladu s nezbytnou dobou uvedenou ve smlouvě. Jiné povinnosti uchování části spisu např. povinnosti pro daňové účely apod., tím nejsou dotčeny.

AKBL lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:

  • písemně na adrese sídla uvedené výše;
  • písemně prostřednictvím emailové adresy: info@akbartos.cz

Web používá pouze technické soubory cookies a nezpracovává v souvislosti s touto činností žádné automatizované údaje.

Klient má právo požádat AKBL o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, dále má právo na opravu nepřesností ve vztahu k údajům, případně má právo na doplnění, klient má právo na výmaz údajů, vznést námitku proti zpracování, požadovat omezení zpracování v souladu s právními a stavovskými předpisy a dále má právo na získání poskytnutých údajů či na jejich předání v souladu s právními a stavovskými předpisy. Pokud se klient domnívá, že byla porušena jeho práva, je možné podat stížnost k Úřad pro ochranu osobních údajů, nicméně takovou stížností není dotčena povinnost AKBL zachovávat advokátní mlčenlivost. A tedy i právo odkázat na ust. § 21 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a jakoukoliv součinnost za splnění zákonných podmínek s odkazem na mlčenlivost odmítnout.

AKBL